tEFa7rqPp-c7UtSlqZ3pgypkFZI kalimera-arkadia.gr: Σε ποια σημεία της Τρίπολης θα μισθωθούν υπαίθριοι χώροι στάθμευσης

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Σε ποια σημεία της Τρίπολης θα μισθωθούν υπαίθριοι χώροι στάθμευσης

Καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης για την μίσθωση χώρων στάθμευσης τροχοφόρων από το Δήμο Τρίπολης, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Τα ακίνητα που θα μισθωθούν ως χώροι στάθμευσης, θα επιλεγούν με κύριο γνώμονα την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου για την διευκόλυνση τόσο των δημοτών όσο και των επισκεπτών (οδηγοί και πεζοί), θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια :

α) να βρίσκονται σε ακτίνα έως 250 μέτρων από την Πλατεία Αγίου Βασιλείου ή σε ακτίνα έως 250 μέτρων από την πλατεία Άρεως
β) να έχουν έκταση τουλάχιστον 200 τετραγωνικών μέτρων. Γίνονται δεκτά και οικόπεδα δύο ή περισσοτέρων ιδιοκτητών με την προϋπόθεση να συνορεύουν και να δημιουργούν ένα ενιαίο σύνολο με το άθροισμα των εμβαδών των οικοπέδων τους να πληρεί τους υπόλοιπους όρους
γ) να έχουν άμεση πρόσβαση σε κεντρική οδό
Θα προτιμηθούν ακίνητα που :
α) είναι ήδη διαμορφωμένα ή απαιτούνται όσο το δυνατό λιγότερες παρεμβάσεις από την πλευρά του Δήμου
β) βρίσκονται σε κομβικά σημεία κυκλοφοριακής συμφόρησης και πλησίον εμπορικών δρόμων
γ) είναι γεωμετρικά άρτια και κατάλληλης επιφάνειας
δ) δημιουργούν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις στάθμευσης

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερά και προφορική και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του ΠΔ 270/1981:
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Κατατίθενται προσφορές ενδιαφέροντος, οι οποίες πληρούν τους ανωτέρω όρους και στις οποίες επισυνάπτονται:
α) τοπογραφικό διάγραμμα με σκαρίφημα θέσης στο σχέδιο πόλης
β) τίτλος ιδιοκτησίας
Στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Διενέργεια δημοπρασίας
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Η διάρκεια της μίσθωσης ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης και μέχρι την 31/08/2014.

Το μίσθωμα θα κατατίθεται το πρώτο δεκαήμερο του μήνα, σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:
1. Υπέρ ΤΑΔΚΥ σε ποσοστό 2% (άρθρο 2 παρ.1 του Ν.1726/44 και άρθρο 30 παρ.1 του Ν.2262/52), το οποίο κατανέμεται ως εξής: ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ σε ποσοστό 1,5% και ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ σε ποσοστό 0,5% (Εγκ. Υπ. Απ. 64173/58757/17.10.2008).
2. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής προσκομίσει βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι περιέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος το μίσθωμα, δε γίνεται κράτηση χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. (Εγκ.Υπ.Οικ. ΑΠ 1538/358/1987).

Τα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων. Θα γίνουν οι απαραίτητες κατασκευαστικές εργασίες ώστε να καταστεί κατάλληλο και λειτουργικό για το σκοπό που προορίζεται.

Ο Δήμος θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση, εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους αρχικά μισθώθηκε, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον εκμισθωτή τρεις μήνες πριν.

Ο εκμισθωτής θα μπορεί να ζητήσει την πρόωρη αποχώρηση του Δήμου Τρίπολης από το μίσθιο, από το μίσθιο, μετά την παρέλευση ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, μόνον για λόγους έκδοσης οικοδομικής άδειας ή μεταβίβασης του ακινήτου, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον μισθωτή τρεις μήνες πριν.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση που η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Τα πρακτικά και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθούν από τη Οικονομική Επιτροπή.

Τα κηρύκεια δικαιώματα, τα συμβολαιογραφικά έξοδα και τέλη και τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη.

Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα δημοσιευτεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν τα άρθρα 3 και 4 του ΠΔ 270/81.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

blogger hit counter