tEFa7rqPp-c7UtSlqZ3pgypkFZI kalimera-arkadia.gr: Οι προτεραιότητες που προβλέπονται στο νέο στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Τρίπολης!

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Οι προτεραιότητες που προβλέπονται στο νέο στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Τρίπολης!


Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τρίπολης και των Νομικών του Προσώπων, εγκρίθηκε ομόφωνα από την Εκτελεστική Επιτροπή και σύντομα θα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
Αποφασίστηκε επίσης η οργάνωση ενημερωτικής ημερίδας με τους Προέδρους όλων των Τοπικών Συμβουλίων προκειμένου να λάβουν γνώση και να καταθέσουν ...
παρατηρήσεις και προτάσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα ενσωματωθούν στο παρόν Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τρίπολης.
Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου για την περίοδο 2011 – 2014.
Για το θέμα αυτό ,προβλέπεται γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και ο έλεγχος της νομιμότητας της διαδικασίας κατάρτισης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με υποβολή σχετικής έκθεσης εγκεκριμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το παρόν αποτελεί την α΄ φάση από το πλήρες Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το
οποίο θα κατατεθεί προς λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο . Στη συνέχεια
θα ακολουθήσει Διαβούλευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος με κάθε πρόσφορο
μέσο όπως συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ανάρτηση στην
ιστοσελίδα του Δήμου κ.α.
Στο Ε.Π. γίνεται αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης κατά την ανάλυση
SWOT όπου καταγράφονται τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την
αξιολόγηση του Εσωτερικού και του Εξωτερικού περιβάλλοντος του υπό εξέταση
συστήματος. Με τη βοήθεια της ανάλυσης SWOT μπορούν να προσδιορισθούν και να
αξιοποιηθούν τα δυνατά σημεία και οι μελλοντικές ευκαιρίες, ενώ παράλληλα με
κατάλληλα διαρθρωτικά μέτρα και παρεμβάσεις να ξεπεραστούν τα μειονεκτήματα και
να διαχειρισθούν αποτελεσματικότερα οι απειλές .
Τέλος τίθενται οι Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι της Τοπικής Ανάπτυξης ανά θεματική
ενότητα και τομέα και ακολούθως οι άξονες και τα μέτρα που θα υλοποιηθούν
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Τρίπολης, ως πρωτοβάθμιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ασκεί αρμοδιότητες σε τοπικό επίπεδο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Η δημοτική αρχή ρυθμίζει όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας, συνεπικουρούμενη από τα Νομικά Πρόσωπα που συστήνει ή/ και συμμετέχει.
Η αποστολή του Δήμου Τρίπολης είναι:
Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Τρίπολης≫.
Το όραμα του Δήμου αποτελεί τη συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης τόσο της περιοχής ευθύνης του όσο και του ίδιου του Δήμου ως Ο.Τ.Α., για την περίοδο υπό εξέταση, την οποία θα επιδιώξει με την εφαρμογή της στρατηγικής που θα επιλέξει και με την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση. Στο πλαίσιο αυτό, το όραμα του Δήμου Τρίπολης είναι:
≪Ένας σύγχρονος και λειτουργικός Δήμος, με ανταγωνιστική οικονομία, περιβάλλον και ποιότητα ζωής για τους πολίτες, ικανός να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις≫.
Για την υλοποίηση του ανωτέρω οράματος, ο Δήμος Τρίπολης εκπονεί το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα για τα έτη 2011-2014, στο οποίο αναλύεται αφενός, η υφιστάμενη κατάσταση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και αφετέρου, η στρατηγική που θα εφαρμόσει ο Δήμος για την επίτευξη των Γενικών Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Το στρατηγικό σχέδιο, έχοντας μεσοπρόθεσμο χρονικά ορίζοντα, στοχεύει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών του Δήμου και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και κινδύνων/ περιορισμών που εμφανίζει η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίπολης.
Οι κατευθυντήριες αρχές οι οποίες υιοθετούνται για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τρίπολης καθώς και για την εκπλήρωση της αποστολής και του οράματος του Δήμου αφορούν στις εξής:
1. Κινητοποίηση των τοπικών ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών πόρων και δυνατοτήτων
Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών
2. Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς, αλλά και υπερτοπικούς κοινωνικούς,
πολιτιστικούς και επιχειρηματικούς φορείς
3. Πολιτισμική ποικιλομορφία
4. Ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών
5. Βελτίωση των υποδομών και προστασία του περιβάλλοντος
6. Κοινωνική δικαιοσύνη και ισότιμη μεταχείριση των πολιτών
7. Η ευαισθητοποίηση απέναντι στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και η ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών
8. Ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του Τουρισμού
Ο σχεδιασμός του προγράμματος σε γενικές γραμμές κινείται στην κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα: Στη Διοίκηση, στις Υπηρεσίες, στις Υποδομές, στις Παροχές, στην παραγωγή, στον αθλητισμό, τον τουρισμό, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, με δημιουργία μουσείου του αγώνα, στον εθελοντισμό, στο δασικό πλούτο, στα αναπτυξιακά έργα, στις Α.Π.Ε. (Αιολική, Φ/Β, Υδροηλεκτρική ενέργεια κτλ.), στην έρευνα και τεχνολογία, σε καινοτομικά προγράμματα (τηλεϊατρική, εργασία από απόσταση), ενεργοποίηση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, έλεγχος ρύπων, διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Όλες αυτές οι δράσεις στοχεύουν στην βελτίωση της ζωής του δημότη, σε οικονομικά οφέλη για το Δήμο αλλά και σε νέες θέσεις εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα, μέσω της υλοποίησης του οράματός του, ο Δήμος Τρίπολης στοχεύει σε:
1. Εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες της Διοίκησης. Διοίκηση ανθρώπινη και παραγωγική με διεύρυνση της συμμετοχής του πολίτη στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του Δήμου.
2. Έμπρακτη στήριξη των θέσεων εργασίας. Ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας (αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα)
3. Ενοποίηση των χώρων πρασίνου και πάρκων. Ανάπλαση του χώρου της κάτω Αγοράς,
συντήρηση παιδικών χαρών, αισθητική αναβάθμιση πλατειών, οικισμών και εισόδων πόλης με στόχο την αύξηση και παραμονή των επισκεπτών αλλά και τη δημιουργία ενός πιο ανθρώπινου δήμου για τους δημότες του.
4. Ορθολογικός πολεοδομικός σχεδιασμός των πόλεων, των οικισμών και των επεκτάσεων αυτών,
εξασφάλιση των αναγκαίων οδών πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Πελοποννήσου.
5. Διεκδίκηση των χώρων του 11ου Συντάγματος, εφόσον καταργηθεί και κατάλληλη αξιοποίηση του. Στόχος μας είναι να η βέλτιστη απόδοση των πόρων και της περιουσίας του Δήμου.
6. Μείωση του όγκου των απορριμμάτων, αποκατάσταση υπαρχόντων ΧΑΔΑ με σύγχρονα μέσα, αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας για άμεση αποκομιδή απορριμμάτων, δράσεις για επεξεργασία υγρών αποβλήτων.
7. Νέες επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο έναν περιβαλλοντικά ευαίσθητο Δήμο.
8. Ανάδειξη όλων των αρχαιολογικών και πολιτιστικών πόρων, ανακατασκευή του Μαντζουνείου.
9. Αθλητικές υποδομές, δημιουργία ενός αθλητικού πολυχώρου εντός των απαλλοτριωμένων εκτάσεων του ΔΑΚ. Στόχος είναι να παρέχονται ποιοτικές δυνατότητες άθλησης σε όλους τους νέους του Δήμου με ταυτόχρονη καλλιέργεια και του πρωταθλητισμού.
10. Ανάδειξη του Δήμου σε πρότυπο κέντρο φιλοξενίας συνεδριακών διοργανώσεων και ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού με αξιοποίηση των ορεινών περιπατητικών μονοπατιών, δημιουργία ενός οικοτουριστικού δικτύου.
11. Συνεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές και την Κοινότητα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μεταφορά τεχνογνωσίας και προσέλκυση υψηλού επιπέδου ανθρωπίνου δυναμικού για την διαμόρφωση καινοτόμων προτάσεων.
12. Συντήρηση και αναβάθμιση υφιστάμενων σχολικών εγκαταστάσεων, παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης από το δημόσιο σχολείο με διερεύνηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα συντελέσουν στην υλοποίηση των σκοπών αυτών.
13. Αναβάθμιση της Βιομηχανικής Περιοχής, συνεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας, σύσταση γραφείου Υποδοχής Επενδυτών, ενίσχυση της εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας.
14. Βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρομήσεις, ποδηλατόδρομοι, αρχιτεκτονικός φωτισμός αξιόλογων δημοτικών κτιρίων, ηλεκτροφωτισμός κεντρικών δημοτικών οδών.
15. Η Τρίπολη να γίνει διοικητικό κέντρο για όλη την Πελοπόννησο
16. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων
17. Η ανάδειξη των υπαρχόντων μουσείων και η δημιουργία των μουσείων του Αγώνα.
18. Η εισροή τουριστών από το εξωτερικό
19. Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
blogger hit counter