tEFa7rqPp-c7UtSlqZ3pgypkFZI kalimera-arkadia.gr: Οι στόχοι για την ανάπτυξη της Βόρειας Κυνουρίας - Τι προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Οι στόχοι για την ανάπτυξη της Βόρειας Κυνουρίας - Τι προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ενέκρινε ομόφωνα και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για συζήτηση, τυχόν προτάσεις – διορθώσεις και τελική έγκριση.
Μετά την έγκριση του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα ακολουθήσει ανοιχτή διαβούλευση για το συγκεκριμένο θέμα.


ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝΟι γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι που περιγράφουν το όραμα της Δημοτικής Αρχής για τον Δήμο, συνοπτικά παρουσιάζονται ως εξής :

1 Στους επόμενους Πίνακες περιγράφονται οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι του Δήμου, όπως προκύπτουν από το Πρόγραμμα που παρουσίασε η σημερινή Δημοτική Αρχή στις τελευταίες εκλογές και όπως αποτυπώνονται λεπτομερώς στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας που κατατέθηκε και

εγκρίθηκε για το 2011.

2 Είναι σαφές ότι η υλοποίηση ορισμένων από τους ανωτέρω στόχους έχει ήδη δρομολογηθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη. Σκοπός, όμως, της ανάλυσης που ακολουθεί είναι να ταξινομήσει το σύνολο των στόχων σε ενότητες με ομοειδές περιεχόμενο, γεγονός που θα επιτρέψει να διευκρινιστεί καλύτερα η αλληλουχία τους ενώ, από επιχειρησιακή άποψη, θα δοθούν καλύτερες δυνατότητες προσδιορισμού των διαδικασιών και εξεύρεσης χρηματοδοτικών πηγών για την υλοποίησή τους.ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣΜέτρο 1. Χωροταξία – Πολεοδομία – Υποδομές

Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός του Δήμου είναι επιτακτική ανάγκη για την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, όπου θα συμβάλει ουσιαστικά στην εξασφάλιση των μελλοντικών αναγκών οικιστικής ανάπτυξης, των αναγκών σε τεχνική και κοινωνική υποδομή, καθώς και τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της οικιστικής ανάπτυξης στο ιδιαίτερα ευαίσθητο φυσικό και

οικιστικό περιβάλλον της περιοχής.Μέτρο 2. Περιβαλλοντική προστασία και τοπική ανάπτυξη

Το Περιβάλλον είναι μια βασική προτεραιότητα για τον Δήμο, που για το λόγο αυτό έχει προτάξει μέτρα και ενέργειες τα οποία εστιάζουν στην βελτίωση υποδομών και υλοποίηση δράσεων για την Ποιότητα Ζωής και την Εύρυθμη Λειτουργία των Πόλεων και των Οικισμών.Μέτρο 3. Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας γης

Μια εξειδίκευση του ανωτέρω γενικού μέτρου αποτελεί η ενεργοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής, με πολλαπλά οφέλη για τους δημότες.Μέτρο 4. Ανάπτυξη και Διαχείριση Όρους Πάρνωνα

Η ανάπτυξη και διαχείριση του Όρους Πάρνωνα, ως προστατευόμενη περιοχή, αναμένεται ότι θα έχει ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στο φυσικό, πολιτιστικό και κατ’ επέκταση στο οικονομικό περιβάλλον της περιοχής τόσο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, όσο και της ευρύτερης του ορεινού όγκου του Πάρνωνα περιοχής.ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΜέτρο 1. Κοινωνική Πολιτική

Οι σχετικές ενέργειας θα υλοποιηθούν είτε αυτοτελώς από τον Δήμο είτε με ευρύτερες συνεργασίες, αναλόγως των δράσεων που παρατίθενται στη συνέχεια. Κεντρικός στόχος είναι η ανάληψη ενεργειών στήριξης και εξυπηρέτησης κυρίως των ευαίσθητων και ευπαθών ομάδων, σε συνδυασμό και με την δημιουργική τους απασχόληση.Μέτρο 2. Υγεία

Ο Δήμος στα πλαίσια της πάγιας πολιτικής του για την Υγεία – Κοινωνική Περίθαλψη θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την ενίσχυση βασικών υποδομών και τη δημιουργία νέων, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό τους και την προσφορά στους πολίτες υψηλότερης στάθμης υπηρεσιών.Μέτρο 3. Παιδεία

Στον τομέα της παιδείας πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα και με επιτυχία τα βασικά ζητήματα λειτουργίας και υποδομών των σχολείων. Η συνέχιση και εντατικοποίηση της προσπάθειας αυτής προς όφελος των μαθητών και των διδασκόντων και με στόχο την δημιουργία ελκυστικών και άνετων συνθηκών εκπαίδευσης. Εκτός από τις κτηριακές και υλικοτεχνικές υποδομές για τις οποίες υπάρχει συνεχής μέριμνα προς όφελος των μαθητών, είναι ιδιαίτερα σημαντική και η ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών της εκπαιδευτικής διαδικασίαςΜέτρο 4. Πολιτισμός

Η προβολή των μνημείων και του συνόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς με συνετή διαχείριση αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την Δημοτική Αρχή. Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη υποδομών διευκόλυνσης για τις υπηρεσίες διατήρησης, ανάδειξης και συντήρησης αρχαιοτήτων και μνημείων και απόλυτη προτεραιότητα στις ρυθμίσεις και χρηματοδοτήσεις. Η πολιτιστική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς με υψηλής ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών παραμένει μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες του Δήμου, όπως καταδεικνύει η ανάληψη δραστηριοτήτων για την προβολή της αρχαιολογικής και ευρύτερα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η βελτίωση τα των υποδομών υποστήριξης και η ανάπτυξη νέων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού.Μέτρο 5. Αθλητισμός

Η ισόρροπη ανάπτυξη δράσεων αθλητισμού (αθλητισμός για μαθητές, ομάδες δημοτών κλπ) έχει μεγάλη σημασία διότι η ενασχόληση με τον αθλητισμό και μάλιστα από την παιδική ηλικία, προσφέρει όχι μόνο σωστή σωματική και κινητική ανάπτυξη αλλά και έναν υγιή τρόπο ζωήςΑΞΟΝΑΣ 3 : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΜέτρο 1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικής οικονομίας

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομιάς, με κίνητρα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, του τουρισμού και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, και της προώθησης και προβολής του τοπικού προϊόντος.Μέτρο 2. Στήριξη τοπικής αγοράς

Η στήριξη της τοπικής αγοράς έχει αύξουσα βαρύτητα όχι μόνο για το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας αλλά και ευρύτερα. Χρήζει λοιπόν ιδιαίτερης προσοχής και ενδιαφέροντος ειδικότερα σε ότι αφορά επιλεγμένες δράσεις που εμφανίζουν ισχυρή δυναμική.ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΜέτρο 1. Κοινωνία της Πληροφορίας

Στόχος η ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών για τη παροχή υπηρεσιών που σκοπεύουν στην ουσιαστική εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και στην διευκόλυνση των διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης.Μέτρο 2. Βελτίωση Λειτουργίας Δήμου

Ο στόχος της βελτίωσης της λειτουργίας του Δήμου και της αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους δημότες έχει αφετηρία την λειτουργική εσωτερική διάρθρωση του Δήμου, την αποτελεσματική λειτουργία και τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας που συνδυάζονται με μέτρα εκσυγχρονισμού τα οποία διασφαλίζουν την ορθολογική και χρηστή διαχείριση.Μέτρο 3. Νομικά Πρόσωπα Δήμου

Οι σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν από τα ΝΠ του Δήμου ή/και σε συνεργασία με τον Δήμο βάσει των ιδρυτικών σκοπών αυτών. Στο παρόν μέτρο περιλαμβάνεται μια σειρα δράσεων με σκοπό την δραστηριοποίηση και την επιτυχή και αποτελεσματική λειτουργία των ΝΠ του Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

blogger hit counter