tEFa7rqPp-c7UtSlqZ3pgypkFZI kalimera-arkadia.gr: Επίσημες ανακοινώσεις για το μεγάλο έργο στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους!

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Επίσημες ανακοινώσεις για το μεγάλο έργο στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους!

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση των ακόλουθων έργων στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 συνολικού προϋπολογισμού 10.190.000,00  €.

Ειδικότερα για την Αρκαδία, το έργο το οποίο προβλέφθηκε αφορά τα ...
έργα υποδομής και προστασίας λιμανιού Παρ. Άστρους» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 5.340.000,00 €.
Σκοπός του έργου είναι η προστασία των υφισταμένων λιμενικών υποδομών, η αύξηση του μήκους των κρηπιδωμάτων του και η κατασκευή γεφυρωτής αποβάθρας στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους με σκοπό την προστασία του και την αύξηση της δυναμικότητάς του. Οι παραπάνω ενέργειες συμβάλουν στην βελτίωση της εμπορικής του ικανότητας στην προστασία των αλιευτικών σκαφών, την εξυπηρέτηση των παραθεριστών μέσω επιβατικών σκαφών αλλά και στην αύξηση δυνατότητας ελλιμενισμού  νέων σκαφών.

Στόχος του σχεδιασμού βελτίωσης των υποδομών εντός του Λιμένα Παραλίου Άστρους είναι η εξυπηρέτηση περισσοτέρων σκαφών όχι μόνον του Παραλίου Άστρους αλλά στο σύνολο των παραλιακών οικισμών του Αργολικού Κόλπου καθόλη τη διάρκεια του έτους.Προβλέπεται

 Επέκταση του υπήνεμου μώλου κατά 35m. Η διατομή της επέκτασης κατασκευάζεται με κρηπιδότοιχο και βάθος θεμελίωσης στα –5,0m, ύψος εργασίας κρηπιδωμάτων στα +1,30m και φέρει εξωτερική θωράκιση από φυσικούς λίθους και ογκολίθους.

Διαμόρφωση διαύλου εισόδου του λιμένα πλάτους 50,0m περίπου για την μείωση της εισερχόμενης κυματικής ενέργειας εντός της λιμενολεκάνης και την μείωση της στερεομεταφοράς ιζήματος από την γειτονική παραλία προς τον πυθμένα της λιμενολεκάνης, με αποτέλεσμα την μείωση του ωφέλιμου βάθους του λιμένα.

Ανακρηπίδωση του τμήματος ΔΕΖ μήκους 90m περίπου, με πασσάλους διαμέτρου περίπου 1,0m για την αντιστήριξη του υφιστάμενου κρηπιδοτοίχου, με βάθος έμπηξης στα -23,50m και την δημιουργία κεφαλόδεσμου από τα +0,20m έως τα +1,50m. Θα χρησιμοποιηθεί οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 και χάλυβας S500S.

Παραλιακό κρηπίδωμα ΟΛ,  μήκους 85m περίπου, από τον παλαιό προβλήτα έως τον υπήνεμο μώλο και πλάτους 15m κατά μέσο όρο. Η διατομή του θα κατασκευαστεί με την συμβατική μέθοδο δηλαδή κρηπιδότοιχο από συμπαγείς τεχνητούς ογκολίθους, με ωφέλιμο βάθος –3,0m  και στάθμη εργασίας στα +1,00m.

Εκσκαφή της λιμενολεκάνης, έτσι ώστε να αποκτήσει ενιαίο ελάχιστο βάθος -4,50m.

Άρση των φυσικών λίθων και ογκολίθων της θωράκισης στη βάση του προσήνεμου μώλου

Συμπλήρωση της θωράκισης στο ακρομώλιο του προσήνεμου μώλου και στον υπόλοιπο τμήμα του κορμού του μώλου.

Κατασκευή ράμπας ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών.

Τοποθέτηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και προμήθεια και τοποθέτηση συμπληρωματικού (δέστρες, κρίκοι, ελαστικά παρεμβλήματα, pillars, κλίμακες κλπ) σε όλο το μήκος των κρηπιδωμάτων και των πλωτών προβλητών. Σημειώνεται ότι τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα που υπάρχουν τοποθετημένα σε διάφορα σημεία του έργου που θα εκτελεστούν εργασίες θα απομακρυνθούν και θα επανατοποθετηθούν στις νέες θέσεις τους που προβλέπονται από την μελέτη.

Διαμόρφωση χερσαίων χώρων συνολικής εκτάσεως 5,80 στρεμμάτων με δαπεδόστρωση και φύτευση. Ανατολικά του κρηπιδώματος ΟΛ, δημιουργείται χερσαίος χώρος εμβαδού 5.800m2. Η διαμόρφωση θα γίνει επί της άμμου με δαπεδόστρωση από κυβόλιθους τύπου λιθόστρωτο και φύτευση. Παράλληλα τοποθετούνται παγκάκια και ορισμένα νέα φωτιστικά σώματα για τους περιπατητές.

Τέσσερες πλωτές προβλήτες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, οι οποίες έχουν μήκη 35,0m, 42,0m, 60,0m, 60,0m αντίστοιχα, κατασκευασμένες από στοιχεία εκ σκυροδέματος οι οποίες αγκυρώνονται με αλυσίδες σε τεχνητούς ογκολίθους εκ σκυροδέματος που προηγουμένως έχουν τοποθετηθεί στον πυθμένα. Οι προβλήτες έχουν πλάτος 2,35m, ώστε να εξασφαλιστεί η πλευστότητά τους και ύψος εξάλων άφρτων στο +0,50m.

Εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης, πυρόσβεσης και ηλεκτροδότησης για την τροφοδοσία των σκαφών με πόσιμο νερό και ρεύμα σε επιλεγμένες θέσεις τροφοδοσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

blogger hit counter