tEFa7rqPp-c7UtSlqZ3pgypkFZI kalimera-arkadia.gr: Ξεκινούν οι προσφορές για τα ακίνητα που θα γίνουν πάρκινγκ στην Τρίπολη

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Ξεκινούν οι προσφορές για τα ακίνητα που θα γίνουν πάρκινγκ στην Τρίπολη

Ο Δήμαρχος Τρίπολης ανακοίνωση την προκήρυξη δημοπρασία για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης τροχοφόρων από το Δήμο και κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών.
Τα ακίνητα που θα μισθωθούν ως χώροι στάθμευσης, θα επιλεγούν με κύριο γνώμονα την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου για την διευκόλυνση τόσο  των δημοτών όσο και των επισκεπτών (οδηγοί και πεζοί), θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια :

α) να βρίσκονται σε ακτίνα έως 250 μέτρων από την Πλατεία Αγίου Βασιλείου ή σε ακτίνα έως 250 μέτρων από την πλατεία Άρεως
β) να έχουν έκταση τουλάχιστον 200 τετραγωνικών μέτρων. Γίνονται δεκτά και οικόπεδα δύο ή περισσοτέρων ιδιοκτητών με την προϋπόθεση να συνορεύουν και να δημιουργούν ένα ενιαίο σύνολο με το άθροισμα των εμβαδών των οικοπέδων τους να πληρεί τους υπόλοιπους όρους
γ) να έχουν άμεση πρόσβαση σε κεντρική οδό
2) Θα προτιμηθούν ακίνητα που :
 α) είναι ήδη διαμορφωμένα ή απαιτούνται όσο το δυνατό λιγότερες παρεμβάσεις από την πλευρά του Δήμου
 β) βρίσκονται σε κομβικά σημεία κυκλοφοριακής συμφόρησης και πλησίον εμπορικών δρόμων
 γ) είναι γεωμετρικά άρτια και κατάλληλης επιφάνειας
 δ) δημιουργούν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις στάθμευσης
Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερά και προφορική και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Κατατίθενται προσφορές ενδιαφέροντος, οι οποίες πληρούν τους ανωτέρω όρους και στις οποίες επισυνάπτονται:
α) τοπογραφικό διάγραμμα με σκαρίφημα θέσης στο σχέδιο πόλης
β) τίτλος ιδιοκτησίας

Στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.

Η διάρκεια της μίσθωσης ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης και μέχρι την 31/08/2014.
Τα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων. Θα γίνουν οι απαραίτητες κατασκευαστικές εργασίες ώστε να καταστεί κατάλληλο και λειτουργικό για το σκοπό που προορίζεται.
Ο Δήμος θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση, εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους αρχικά μισθώθηκε, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον εκμισθωτή τρεις μήνες πριν.
Ο εκμισθωτής θα μπορεί να ζητήσει την πρόωρη αποχώρηση του Δήμου Τρίπολης από το μίσθιο, μετά την παρέλευση ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, μόνο για λόγους έκδοσης οικοδομικής άδειας ή μεταβίβασης του ακινήτου, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον μισθωτή τρεις μήνες πριν.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται  να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση που η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.
Τα πρακτικά και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθούν από τη Οικονομική Επιτροπή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

blogger hit counter