tEFa7rqPp-c7UtSlqZ3pgypkFZI kalimera-arkadia.gr: Αναβλήθηκε η απόφαση για το έργο της ΔΕΗ που θέλει να συνδέσει ισχυρά τη Μεγαλόπολη με την Αττική!

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Αναβλήθηκε η απόφαση για το έργο της ΔΕΗ που θέλει να συνδέσει ισχυρά τη Μεγαλόπολη με την Αττική!

Αναβλήθηκε τελικά η λήψη απόφασης στο περιφερειακό συμβούλιο, προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω το έργο με τίτλο «ΚΥΤ Κορίνθου και γραμμές μεταφοράς για την ηλεκτρική
διασύνδεση αυτού» της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο αφορά και τη Μεγαλόπολη …


Για το θέμα αυτό, ο Αντιπεριφερειάρχης Παπαφωτίου, είπε ότι το προτεινόμενο έργο αναφέρεται στην εγκατάσταση και λειτουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ( ΚΥΤ) 400/150 KV , κλειστού τύπου ( GIS) στην εκτός σχεδίου και εκτός ΖΟΕ , κτηματικής Περιφέρειας Δήμου Κορινθίων , 600 μέτρα Δυτικά του άξονα Αθικια - Σολομος και σε απόσταση ενός χιλιομέτρου νοτιοδυτικά του οικισμού Αλαμάνου .
Το έργο περιλαμβάνει
1. Κατασκευή Κεντρου Υψηλής Τάσης 400/150 KV κλειστού τύπου ( GIS)
2. Κατασκευή διασυνδετικών Γ.Μ 150 KV :
Α. Παραλλαγή της Υφιστάμενης Γ.Μ. 150 KV Μέθανα – Κόρινθος με την κατασκευή δυο εναερίων τμημάτων με την αποξήλωση ενός τμήματος .
- Νέο εναέριο τμήμα εισόδου ΜΕΚ 162/Ν-ΜΕΚ162/12 – Ικριώματα μήκους 3924 μέτρα .
- Νέο εναέριο τμήμα εξόδου Ικριώματα ΜΕΚ 163/Ν-ΜΕΚ164Ν μήκους 3877 μέτρα.
- Αποξήλωση υφιστάμενου τμήματος ΜΕΚ 162/Ν-ΜΕΚ164Ν μήκους 384 μέτρα.
Β. Παραλλαγή της υφιστάμενης Γ.Μ. 150 KV Κουμουνδούρου - Μεγαλόπολη Ι , με την κατασκευή δυο νέων εναερίων τμημάτων και την αποξήλωση ενός τμήματος .
- Νέο εναέριο τμήμα εισόδου ΚΜ241/1-ΚΜ242/2- Ικριώματα μήκους 291 μέτρα .
- Νέο εναέριο τμήμα εξοδου Ικριωματα – ΚΜ242Ν-ΚΜ243Ν μηκους 479 μετρα.
- Αποξήλωση υφιστάμενου τμήματος ΚΜ241/1-2ΚΜ243Ν μήκους 659 μέτρα .
3. Παραλλαγή της υφιστάμενης Γ.Μ. 150 KV Γ.Μ. Ρουφ – Λαδων ,με την κατασκευή ενός εναερίου τμήματος και την αποξήλωση ενός τμήματος .
- Νέο εναέριο τμήμα εισόδου ΡΛ279 –ΡΛ277Ν-Ικριώματα μήκους 613 μέτρα .
- Αποξήλωση υφισταμένου τμήματος ΡΛ279-Υ/Σ Κορίνθου μήκους 11.874 μέτρα.
Τα έργα που αφορούν τις νέες Γραμμές Μεταφοράς 400KV που σχετίζονται με το ΚΥΤ Κορίνθου είναι τα εξης .:
α. Γ.Μ 400KV ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ – ΚΥΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
β. Γ.Μ 400KV ΚΥΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Σκοπός του έργου
1. να εξασφαλίσει με οικονομικό τρόπο την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από και προς Πελοποννήσο μειώνοντας τις απώλειες κατά την μεταφορά .
2. να επιλύσει τα προβλήματα ευστάθειας τάσεων που παρουσιάζονται λόγω της αυξημένης ζήτησης , ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες .
3. να συνδέσει ισχυρά το κέντρο παραγωγής της Μεγαλόπολης με τις περιοχές ζήτησης υψηλού φορτίου ( Αττική ) .
Η πρόσβαση στο ΚΥΤ θα γίνεται μέσω υφιστάμενου οδικού δικτύου της περιοχής.
 Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που προκύπτουν από την περιβαλλοντική μελέτη (ΜΠΕ), σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας έχει τις παρακάτω επισημάνσεις –παρατηρήσεις επι της Μ.Π.Ε.

 ΦΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. Να ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις – γνωμοδοτήσεις για το εν λόγω έργο καθώς και για τα συνοδα αυτού από τις αρμόδιες υπηρεσίες , πριν από οποιοδήποτε επέμβαση στο χώρο .
2. Να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες οι παρεμβάσεις στην μορφολογία και στο έδαφος ( εκχερσώσεις –αποψιλώσεις ) .
3. Να καθοριστούν συγκεκριμένες θέσεις απόληψης των απαιτούμενων για την κατασκευή του έργου υλικών και απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής οι οποίες να είναι εγκεκριμένες . Τα υλικά εκσκαφής κατά προτεραιότητα να επαναχρησιμοποιηθούν στις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου εγκατάστασης του σταθμού τα δε πλεονάζοντα να αποτίθενται σε εγκεκριμένους χώρους απόρριψης και με
τρόπο που να μην επηρεάζουν την επιφανειακή ροη των υδάτων και μακριά από οικισμούς και κτίσματα.
4. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλαμου η΄ απόληψη υλικών από κοίτες πόταμων η’ χειμάρρων για υλικά που πιθανά θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου .
5. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από κάθε είδους λάδια , καύσιμε κ.λ.π.
Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών στο έδαφος . Η διαχείριση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82 / ΦΕΚ 64Β/2004 .
6. Για πάσης φύσεως εργασίες , εγκαταστάσεις εντος περιοχών δασικού χαρακτήρα θα πρέπει προηγούμενος να έχει χορηγηθεί η απαιτουμένη από το νόμο έγκρισης επέμβασης .
7. Στο εργοτάξιο να μην γίνεται πλύση ούτε συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων . Αυτά να πλένονται και να συντηρούνται σε νόμιμες και αδειοδοτημενες εγκαταστάσεις ( συνεργεία – πλυντήρια ) .
8. Να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες και φωτεινά σήματα για την αποφυγή ατυχημάτων .
9. Να γίνεται συστηματική αδιάβροχη των υπαίθριων χώρων , των αδρανών υλικών και των χώρων εκσκαφής για τον περιορισμό της συγκέντρωσης των αιρούμενων σωματιδίων
10. Να επιλεχθουν διαδρομές βαρέων οχημάτων εξυπηρέτησης του εργοταξίου ,οι οποίες να διέρχονται εκτός κατοικημένων περιοχών ,όπου είναι εφικτό .. Οι καρότσες των οχημάτων να είναι σκεπασμένες με ειδικό καλλυμα .
11. Τα λύματα προσωπικού να διατίθενται σε στεγανή δεξαμενή ,και κατόπιν να μεταφέρονται σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας .
13. Τα απορρίμματα αστικού τύπου να συγκεντρώνονται σε κάδους και να απομακρύνονται η’ με τα απορριμματοφόρο το Δήμου η’ με αδειοδοτημένη ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης στερεών απορριμμάτων με την οποία να υπάρχει σχετική σύμβαση .
14. Το εργοτάξιο θα διατηρείται σε καθαρή κατάσταση και μετά το πέρας της κατασκευής του έργου να επανέλθει στην αρχική του μορφή .
16. Όλα τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν στις κατασκευές θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση , να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή , να συντηρούνται καλά ,ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές σκόνης και λοιπών αερίων ρύπων .
17 Τυχών διαρροές καυσίμων ελαιών πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα , ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης των επιφανειακών στρωμάτων του εδάφους η ‘ των απορροών όμβριων , με χρήση προσροφητικών υλικών ( άμμου , ροκανίδια κλ.π.) Τα υλικά αυτά μετά την χρήση τους θα διαχειρίζονταν ως επικίνδυνα σύμφωνα με την ΗΠ. 13588 /756/2006 << μέτρα και όροι …>> .
18. Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι θα κοπεί ο ελάχιστος αριθμός από τα υφιστάμενα δένδρα και θάμνους που είναι αναγκαίος για την κατασκευή του έργου και να φυτεύουν όλες οι επιφάνειες που επιδέχονται φύτευσης .

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Να υπάρχει εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης με έγκριση από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.
2. Μετά το πέρας της ανέγερσης ο ελεύθερος χώρος θα δενδροδυτευθει με δένδρα και θάμνους κατάλληλα για το κλίμα της περιοχής .
3. Τα υλικά συσκευασίας του εξοπλισμού ( στροφεία ,χάρτινες και ξύλινες συσκευασίες , καθώς και τα υποπροϊόντα της ανέγερσης ( τεμάχια καλωδίων ,αγωγών ) να συλλεγονται σε containers και να προωθούνται για ανακύκλωση .
4.Η εγκατάσταση των αυτομετασχηματισμων να συνδέεtαι δεξαμενή κατάλληλου μεγέθους για την συλλογή του ορυκτελαίου του μετασχηματιστή για την αποφυγή διαρροής του στο περιβάλλον,.
5. Η συλλογή ,προσωρινή αποθήκευση και η εκποίηση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένες εταιρείες ( Ευρωπαϊκή Οδηγία ( 87/101/ΕΟΚ , Υ.Α 98012/2001/06) όπου και πρέπει να διαθέτουν την σχετική έγκριση περιβαλλοντικών όρων .
6. Για την ασφαλή λειτουργία του ΚΥΤ ,και την ασφάλεια του προσωπικού να εγκατασταθεί κατάλληλο δίκτυο γειώσεως όπως επιβάλετε από τους κανονισμούς .
7. Το ΚΥΤ να διαθέτει αυτόματα συστήματα προστασίας και ελέγχου ,τα οποία να μπορούν να θέτουν εκτός λειτουργίας τους διακόπτες ισχύος σε περίπτωση σφάλματος .
8. Το ΚΥΤ να είναι εξοπλισμένο με αντικεραυνική προστασία και να τηρούνται ολοι οι κανονισμοί και προδιαγραφές για την ασφαλή λειτουργία του .
9. Για την προστασία ανθρώπων και ζωών από κινδύνους που θα μπορούσαν να προκληθούν από την προσέγγιση τους στον εξοπλισμό του ΚΥΤ , ο χώρος να περιφραχθεί με συρματόπλεγμα τουλάχιστον ύψους 2,5 μέτρα . ο
10..Να τηρούνται τα αναφερόμενα στην παράγραφο Βασικός εξοπλισμός του αυτοματισχιματιστη ( σε.57 Μ.Π.Ε.).»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

blogger hit counter