tEFa7rqPp-c7UtSlqZ3pgypkFZI kalimera-arkadia.gr: Οικόπεδο 50 στρεμμάτων για τον δεματοποιητή ψάχνει ο Δήμος Τρίπολης

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Οικόπεδο 50 στρεμμάτων για τον δεματοποιητή ψάχνει ο Δήμος Τρίπολης

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τρίπολης καθόρισε τους όρους δημοπρασίας για την μακροχρόνια μίσθωση ή αγορά ακινήτου – γηπέδου από το Δήμο Τρίπολης.
Οι όροι αυτοί είναι οι εξής…


Άρθρο 1°
1) Το ακίνητο που θα μισθωθεί ή θα αγοραστεί πρέπει :
Α) να έχει έκταση τουλάχιστον 50 στρέμματα
Β) να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Τρίπολης
Γ) να πληρεί τα παρακάτω κριτήρια σύμφωνα με το αναθεωρημένο/επικαιροποιημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου :
Χωροταξικά κριτήρια
α) απόσταση > 0,5 km από τα όρια οικισμών
β) απόσταση > 1,0 km από τα όρια του σχεδίου πόλης και από τα όρια του ΓΠΣ εγκεκριμένου με τις διατάξεις του Ν. 1337/83
γ) απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία > 0,5 km
δ) αποκλεισμός Ζώνης Α θεσμοθετημένων αρχαιολογικών περιοχών
ε) αποκλεισμός αεροδρομίων (Δ3/Β/26901/6554/18.7.06 της Υ.Π.Α.)
στ) αποκλεισμός ΒΙΠΕ
ζ) απόσταση από Θεσμοθετημένες Ζώνες Ειδικών Χρήσεων Γης > 0,5 km (από τα όρια αυτών)
Γεωλογικά – Υδρογεωλογικά κριτήρια
α) απόσταση από κοίτες ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων > 0,5 km
β) απόσταση από λίμνες, λιμνοδεξαμενές και φράγματα > 1,0 km Περιβαλλοντικά κριτήρια
α) αποκλεισμός δασών
β) αποκλεισμός γεωργικών εκτάσεων υψηλής παραγωγικότητας ή περιοχών με συγκεκριμένες χρήσης γης
γ) αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, SPA, NATURA και Εθνικά Πάρκα
δ) αποκλεισμός ζωνών προστασίας & περιοχών φυσικού κάλλους > 0,5 km για σημειακά στοιχεία
Δ) να πληρεί τους παρακάτω όρους της αντίστοιχης προκήρυξης του ΦΟΔΣΑ Νομού Αρκαδίας
α) πρόσβαση ή δυνατότητα πρόσβασης σε οδικό δίκτυο
β) δυνατότητα εξασφάλισης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
γ) αποκλεισμός ανενεργών ή ενεργών ΧΑΔΑ και των πέριξ αυτών εκτάσεων σε απόσταση 1 km από την περίμετρο των παραπάνω χώρων
δ) αποκλεισμός περιοχών κοντά σε Ιερές Μονές και κοιμητήρια σε απόσταση 0,5 km
2) Α) Το ακίνητο που θα μισθωθεί ή θα αγοραστεί, θα χρησιμοποιηθεί ευθύς εξ αρχής για την τοποθέτηση – χωροθέτηση :
α) Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
β) Μονάδας Κομποστοποίησης Οργανικών Στερεών Αποβλήτων
γ) Δεματοποιητή, που μελλοντικά θα δύναται να χρησιμοποιηθεί ως σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) στα πλαίσια της ολοκληρώμενης διαχείρισης
Β) Το ανωτέρω ακίνητο θα τύχει της προέγκρισης χωροθέτησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις ανωτέρω δράσεις προ της υπογραφής της σύμβασης αγοράς ή μίσθωσης

Άρθρο 2°
Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερά και προφορική και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του ΠΔ 270/1981:
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Κατατίθενται προσφορές ενδιαφέροντος, οι οποίες πληρούν τους ανωτέρω όρους και στις οποίες επισυνάπτονται:
α) τοπογραφικός χάρτης (ΓΥΣ 1:5000)
β) τοπογραφικό διάγραμμα
γ) τίτλος ιδιοκτησίας
Στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Β. Διενέργεια δημοπρασίας
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.

Άρθρο 3°
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Άρθρο 4°
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Άρθρο 5°
Η διάρκεια της μίσθωσης ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης και μέχρι 25 χρόνια.

Άρθρο 6°
Το μίσθωμα θα κατατίθεται κάθε τρίμηνο, σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Άρθρο 7°
Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:
1. Υπέρ ΤΑΔΚΥ σε ποσοστό 2% (άρθρο 2 παρ.1 του Ν.1726/44 και άρθρο 30 παρ.1 του Ν.2262/52), το οποίο κατανέμεται ως εξής: ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ σε ποσοστό 1,5% και ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ σε ποσοστό 0,5% (Εγκ. Υπ. Απ. 64173/58757/17.10.2008).
2. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής προσκομίσει βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι περιέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος το μίσθωμα, δε γίνεται κράτηση χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. (Εγκ.Υπ.Οικ. ΑΠ 1538/358/1987).

Άρθρο 8°
Ο Δήμος θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση, εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους αρχικά μισθώθηκε, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον εκμισθωτή τρεις μήνες πριν.

Άρθρο 9°
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ'
αυτήν μειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση που η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 10°
Τα πρακτικά και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθούν από τη Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 11°
Τα κηρύκεια δικαιώματα, τα συμβολαιογραφικά έξοδα και τέλη και τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη.

Άρθρο 12°
Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα δημοσιευτεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν τα άρθρα 3 και 4 του ΠΔ 270/81.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

blogger hit counter